about
about1
p1
p2
p3

ปักเสาไฟฟ้า

แกลเลอรี่ผลงาน NRSR ENGINEERING

our customer

สินค้าของเรา

บริษัท เอ็นอาร์เอสอาร์ วิศกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากทางบริษัทต้องการให้บริการ การติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง งานปักเสาและพาดสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และอื่นๆ ตั้งแต่ 22KV-33KV และระบบไฟฟ้าแรงดันด้านแรงต่ำ 400/230 V. รวมถึงระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร เช่น ระบบแสงสว่าง (LIGHTING SYSTEM) และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM) และระบบล่อฟ้า เป็นต้น โดยทีมงานและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

บริษัท เอ็นอาร์เอสอาร์ วิศกรรม จำกัด ให้บริการ ปักเสาไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งและจำหน่าย อุปรกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทุกชนิด