งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 33kV ภายในค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช