งานติดตั้งโซล่าห์เซล ขนาด 172,800 watt โรงงาน Senko