งานติดตั้งระบบโซล่าห์เซล ขนาด 997,000 watt Pioneer